Rodzaje potencjałów - krótko-, średnio-, dalekodystansowy

Potencjał wskazuje, jak dobre wyniki jest w stanie osiągnąć gołąb w locie.

W zależności od kilometrażu lotu (związkowego i treningu indywidualnego), do obliczania czasu lotu gołębia brany jest inny rodzaj potencjału. Występują przedziały przejściowe, w których pod uwagę brane są dwa rodzaje potencjałów. W takim przypadku, potencjały skalują się proporcjonalnie do odległości (na samym dole jest przykład).

Gołębie roczne i starsze (dorosłe)

Do 300 km: potencjał krótkodystansowy
301 - 350 km: potencjał krótkodystansowy i średniodystansowy
351 - 500 km: potencjał średniodystansowy
501 - 550 km: potencjał średniodystansowy i dalekodystansowy
Od 551 km: potencjał dalekodystansowy

Gołębie młode

Do 150 km: potencjał krótkodystansowy
151 - 175 km: potencjał krótkodystansowy i średniodystansowy
176 - 250 km: potencjał średniodystansowy
251 - 275 km: potencjał średniodystansowy i dalekodystansowy
Od 276 km: potencjał dalekodystansowy

 


 

Przypadki z jednym rodzajem potencjału są dość oczywiste, natomiast dla dwóch potencjałów zastosowany jest następujący wzór:

         [Potencjał] = (KmL - Km1 + 1) / [Dzielnik] * (P2 - P1) + P1

gdzie:
KmL - dystans lotu,
Km1 - dolna granica kilometrów dla danego przedziału (np. 301 lub 501 dla gołębi dorosłych),
P1 - pierwszy z potencjałów / potencjał dla krótszych dystansów  z dwóch podanych,
P2 - drugi z potencjałów / potencjał dla dłuższych dystansów  z dwóch podanych,
Dzielnik - 25 dla gołębi młodych, 50 dla gołębi dorosłych.

Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie odpowiedniej formuły w arkuszu kalkulacyjnym i używanie jej do łatwego i szybkiego obliczania potencjału.

Przykład

Dystans lotu: 520 km, gołąb o potencjałach 20 / 12 / 6 i formie 100%. Obliczanie potencjału w locie:

Przedział kilometrów: 501 - 550 km - potencjały średnio- i dalekodystansowy
  Km1 = 501
  P1 = 12
  P2 = 6
  KmL = 520 (dystans lotu)

[Potencjał] =
= (520 - 501 + 1) / 50 * (6 - 12) + 12 =
= 20 / 50 * -6 + 12 =
= 0,4 * -6 + 12 =
= -2,4 + 12 =
= 9,6

Do obliczeń czasu w locie brany pod uwagę jest potencjał 9,6.